Marginalen Bank får som första svenska bank en mikrogaranti från Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att underlätta för mindre företag med upp till nio anställda att få lånefinansiering.

En företagare som söker ett företagslån med garantin behöver endast gå i borgen för 20 procent av lånebeloppet, som maximalt får uppgå till 250 000 kronor, eftersom garantin från EIF träder in och täcker resterande 80 procent. Räntan på lånet är 30 punkter lägre än för motsvarande företagslån utan garantin.

I samarbete med rådgivningsorganisationen NyföretagarCentrum och med stöd av garantin lanseras även ett lån som är speciellt framtaget för nystartade företag – Uppstartslånet.

För att få ansöka om Uppstartslånet behöver även företagaren ha tagit ta del av rådgivning från Nyföretagarcentrum, bland annat med att ta fram en affärsplan och budget som utgör grunden i låneansökan.

–  Vi är mycket nöjda över att vi som första svenska bank har tilldelats mikrolånegarantin från EIF. Garantin har gjort det möjligt för oss att utveckla nya lånetjänster som kraftigt sänker kraven på ett av de största lånehindren för småföretagare – personlig borgen. Mikrolånen blir nu är en viktig del i vårt långsiktiga arbete med att underlätta för entreprenörer att växa och utvecklas, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Flertalet studier från intresseorganisationer[1] och forskning[2] visar på svårigheter för mindre företag att få lånefinansiering. Särskilt kraven på säkerheter lyfts fram som ett problem.

– Mikrolån med goda villkor till nyföretagare genom bankerna och EIF finns i många länder. Det är en bra modell. Att Marginalen Bank nu i samarbete med NyföretagarCentrum som första bank gör det möjligt för fler att starta företag genom mikrolån är oerhört positivt. Det ger nya jobb, ökad integration och ökad ekonomisk tillväxt, säger Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige.

Lånen möjliggörs genom en garanti som finansieras av EU genom programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI. Programmet riktar sig till mindre företag i uppstarts- och tillväxtfas och garanterar 80 procent av ett enskilt lån. Totalt belopp som EIF garanterar Marginalen Bank uppgår till 20 miljoner kronor. Marginalen Banks totala möjliga utlåning av mikrolån inom ramen för garantin uppgår till 250 miljoner kronor och portföljen är tänkt att byggas upp inom en femårsperiod.

Ansökan om företagslån eller Uppstartslån med EIFs garanti görs enkelt online via marginalen.se.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank,erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB som är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Om nyföretagarcentrum
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2017 fick över 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. Över 7 000 företag startades. Efter tre år är 81 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Om EIF och Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation
EIF är en multilateral utvecklingsbank som ägs av European Investment Bank EIB, EU och 24 europeiska banker. EIFs verksamhet syftar till att stärka möjligheterna för att hjälpa företag att få finansiering som i förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen inom EU.

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, det vill säga. lån på upp till 25 000 euro. Dessutom hjälper EU-kommissionen för första gången sociala företag med investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrokrediter och socialt entreprenörskap genomförs nu genom EaSI-garantin. Garantin kommer att göra det möjligt för finansiella mellanhänder att nå ut till mikroentreprenörer och sociala företag som på grund av den höga risken inte skulle ha fått tillgång till finansiering på något annat sätt. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se

Harry Goldman, VD NyföretagarCentrum Sverige, +46 706610454, harry.goldman@nyforetagarcentrum.se