Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har bjudit in aktörer, som arbetar med nyanländas etablering och företagande, till ett samtal den 20 maj. Syftet med samtalet är erfarenhetsutbyte inför det Snabbspår för företagare som regeringen aviserade den 11 april.

Mikael Damberg Näringsminister Innovationsminister Näringsdepartementet StatsrådNyanlända besitter viktiga erfarenheter och kompetenser som Sverige behöver. Hela 23 procent av de tillfrågade i Invandrarindex undersökning i Norrland 2015 uppgav att de har erfarenhet av att driva företag i sina hemländer. I dag drivs ungefär 15 procent av Sveriges små företag av personer med utländsk bakgrund.

Företagande är en viktig väg till sysselsättning, dels direkt genom eget företagande och dels genom att många av dessa företag är verksamma inom personalintensiva branscher.

För att bättre kunna ta tillvara på de kunskaper, möjligheter och kopplingar till internationell handel som nyanlända tar med sig har regeringen föreslagit att 18 miljoner avsätts för ett snabbspår för företagare.

Med anledning av detta bjuder närings- och innovationsminister Mikael Damberg in en rad aktörer till ett rundabordssamtal: Almega , Almi , Arbetsförmedlingen, Coompanion, Företagarna, IVA/Jobbsprånget, Mötesplats social innovation, NyföretagarCentrum Sverige, Stiftelsen IFS, Tillväxtverket, Uppsala Innovation Centre och Yallatrappan.