Utvecklingen i Östergötland är en besvikelse. En ojämn och svag befolkningsutveckling bekräftas i SCB:s senaste statistik – enbart Linköping och Norrköping växer i takt med de främsta och som helhet en låg tillväxt under snittet, 11:e plats.

Inte heller nyföretagandet utvecklas i takt med övriga storstadsregioner – Nyföretagarcentrums statistik för 2017 ger inte våra östgötska kommuner någon framskjuten placering – endast 2 kommuner på 100-listan, Vadstena på plats 80 och Linköping på plats 87. Norrköping hamnar på plats 107 och Söderköping på plats 113. Alla övriga kommuner på nedre halvan av rikets kommuner. Våra främsta kommuner Vadstena och Linköping har, trots en plats på 100-listan, bara 5,8 respektive 5,64 nya företag per 1 000 invånare – en bra bit under genomsnittet (6,8).

Ett svagt utgångsläge gör situationen än mer besvärande. 2016 var andelen företagare i Östergötland 5,4 procent av befolkningen, den sjätte lägsta i jämförelse med övriga län. De stora regionerna Stockholm, Skåne, och Västra Götaland låg på 7,4, 6,3 respektive 5,9 procent.

Utan en större geografi och större befolkningsunderlag saknas förutsättningar för en storstadsregion som växer i takt med de främsta. I Skåne ser bilden helt annorlunda ut – här finns befolkningsunderlaget, drygt 1 miljon invånare, och här har man satsat på en sammanhållen regionutveckling där alla småkommuner ska få del av tillväxten. Här växer befolkningen i små kommuner i samma takt som de stora.

I en ny storregion för Östra Götaland kommer fortsättningsvis Linköping och Norrköping vara grunden och lokomotiv, men nu växer alla delar i samverkan! Här kommer några smakprov på vad som ligger inom räckhåll:

Vi utvecklar våra kustnära områden till Sveriges bästa rekreationsområden, våra små kommuner i regionens utkant får högklassiga förbindelser in till våra storstadscentra (bland annat genom upprustning av Tjust- och Stångådalsbanan). Satsningen på ny transportinfrastruktur har vänt flyttflödena – nu är det attraktivt att bo på landet och de små kommunerna växer och deras service förbättras gradvis.

Trycket på de stora städerna Linköping och Norrköping har lättat. Här kan nu god planering gå före kvantitativa byggåtaganden – städernas kollektivtrafik får en central plats i den fysiska planeringen och satsningen på spårburen trafik ger attraktiva kommunikationsmöjligheter.

Mest omtalat blir Linköpings nya spårväg som förbinder en ny pendelstation i Malmslätt med Mjärdevi, US, city och resecentrum – staden försörjs nu från två punkter och resandeströmmarna genom city har reducerats kraftigt.

Regionen blir omtalad som en av de bästa platserna att bo på och detta attraherar högutbildad personal – företag som tidigare var på väg att flytta sin verksamhet ut ur landet på grund av brist på kompetens kan nu rekrytera den personal som krävs för fortsatt tillväxt, investerare ser nu möjligheter och satsar på nya etableringar.

Det är dags att ta fasta på Östergötland som motor i en ny regionbildning – lägre attraktionskraft för regionen och kompetensbrist ligger i farans riktning om inget görs nu. Sjuk- och hälsofrågor kommer också att kräva ett större befolkningsunderlag om regionen ska få behålla sina specialistkompetenser.

Lennart Asplund

Håkan Krevers

Fjärde Tankesmedjan