Motion 2017/18:1960
av Mats Green (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Nyföretagarcentrum Sverige bör prioriteras så att ytterligare informations- och rådgivningsinsatser för start av eget företag så att den nationella och lokala strukturen kan göras och tillkännager detta för regeringen.
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Almi Företagspartner AB:s kompletterande roll samt samverkansuppdrag vad gäller andra aktörer bör förstärkas och tillkännager detta för regeringen.
Motivering
I världens främsta entreprenörsstudie GEM (Global Entrepreneurship Monitor) mäts ett lands entreprenörsnivå. Sveriges placeringar har förbättrats under 2000-talet. Men Sverige är inte i topp. 50 procent av svenska folket uppger samtidigt i undersökningar att man kan tänka sig starta eget företag – men endast 0,6 procent gör det i verkligheten.

Nyföretagandet är viktigt för Sveriges ekonomiska utveckling. Många av de storföretag som idag finns startades under förra seklet. För att vi ska ha en framtid behövs fler nya företag i landet.

Den statliga/regionala aktören Almi Företagspartner AB har som uppgift att verka för fler och växande företag. De statliga insatserna bör, vilket är tydliggjort i direktiven till Almi, vara kompletterande.

Almis nya strategi 2018 tyder på att Almi fjärmar sig från den kompletterande roll och samverkan med andra aktörer som fastslagits av riksdag och regering. Avtal om samverkan med landets största rådgivarorganisation – NyföretagarCentrum Sverige – har av Almi nyligen sagts upp. För nyföretagandet får detta konsekvenser.

För samhället är NyföretagarCentrums insatser av stort värde. En lokal struktur finns där lokalt näringsliv, organisationer och kommunerna är aktiverade. Verksamheten är rikstäckande och lokalt verksam i 211 kommuner.Varje år startas 7 000 – 10 000 nya företag genom NyföretagarCentrums rådgivningsinsatser.

81 procent av de som ges rådgivning vid NyföretagarCentrum är aktiva efter år 3. Med ett kompletterande mentorprogram ökas detta till 89 procent. Över hälften av de som ges rådgivning är kvinnor. Nära hälften av de som ges rådgivning är under 35 år. Var tredje som ges rådgivning är dessutom född utanför Sverige. 94 procent av de som givits stöttning av NyföretagarCentrum kan rekommendera insatserna till andra. Varje start av ett nytt företag ger nära 1 årsarbete i genomsnitt. Redan efter år 3 har detta ökat till i genomsnitt 1,6. Skatteintäkterna som NyföretagarCentrums nystartade företag genererar årligen uppgår till mellan 3-4 miljarder kronor.

Om likformade och evidensbaserade insatser ska kunna göras även fortsättningsvis krävs en fortsatt nära samverkan mellan Almi Företagspartner AB (moderbolaget) och NyföretagarCentrum Sverige. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Mats Green (M)